Hyresvillkor

Beställning och betalning
Bokningen är bindande för båda parterna så snart den är bekräftad och hyresgästen betalt anmälningsavgiften (eller hela hyran). På katalogpriset tillkommer en avgift på 75:-/bokning. Antalet vuxna och barn får inte överstiga antalet bäddar enligt den lämnade beskrivningen. Bostaden får inte heller utnyttjas av fler gäster än vad som angivits i beställningen. Vintertid kan eventuell elavgift debiteras.

Avbeställning
Avbeställer hyresgästen bostaden tidigare än 30 dagar före till-trädesdagen återbetalas hyresbeloppet med avdrag för anmäl-ningsavgiften, 575:-. Avbeställer hyresgästen bostaden senare debiteras hela hyresbeloppet.

Frivilligt avbeställningsskydd
Hyresgästen kan teckna ett frivilligt avbeställningsskydd till en kostnad av 250:- per hyresobjekt. Vid avbeställning får hyres-gästen då tillbaka hyresbeloppet med avdrag för bokningsav-gift. Gäller vid sjukdom, läkarintyg fordras. Avbeställningsskydd-et är en försäkringspremie som aldrig återbetalas.

Förmedlarens ansvar
Bergslagens Stugförmedling drivs av Tursam i Bergslagen eko-nomisk förening. Tursam ansvarar endast för handläggning av hyresavtalet mellan hyresgästen och bostadsägaren samt att uppgifterna i stugkatalogen är korrekta. Tursam åtar sig att vid ev avtalstvist svara för handläggningen av ärendet. Tursam ans-varar inte för ev kontraktsbrott från bostadsägarens sida.

Hyresgästens ansvar
Hyresgästen förbinder sig att under hyrestiden väl vårda bost-aden med därtill hörande fasta och lösa inventarier. Skada som vållats av hyresgästen eller av person som med hyresgästens medgivande vistas i bostaden ersätts av hyresgästen. Vid avre-san ska gästen överlämna bostaden i städat skick. Vid bristfällig städning äger Tursam rätt att efterdebitera en avgift på den fak-tiska städkostnaden dock minst 300:-. Borttappad nyckel ersätts av hyresgästen med minst 200:-. Husdjur får inte medföras utan särskild tilllåtelse. Lakan och handdukar medtages. Köksutrustning ingår i alla stugor. Stugan skall lämnas i städat skick.

Ankomst/avresa
Stugan är tillgänglig från kl 15.00 ankomstdagen och fram till kl 12.00 avresedagen. Bytesdag, lördag

Teckenförklaring
Rok = rum och kök/room and kitchen/Zimmer und Küche
Rop = rum och pentry/room and pantry/Zimmer und Kochnische
Kvm = kvadratmeter/square metre/Quadratmeter
b = bäddar/beds/Betten
x = extrabäddar/extra beds/Extrabetten
km = kilometer/kilometre/Kilometer
N = norr/north/nordlich
O = öster/east/östlich
S = söder/south/südlich
V = väster/west/westlich
SO = sydöst/south east/südöstlich
SV = sydväst/south west/südwestlich
HD = högsäsong dygn/high season day/Hochsaisontag
LD = lågsäsong dygn/low season day/nebensaisontag
HV = under vecka nr 25-33/high season week No 25-33/Hochsaison Wochen Nr 25-33
LV = under vecka nr 18-24, 34-41, övrig tid vinteruthyrning/low season week No 18-24, 34-41, otherwise winter renting/Nebensaison Wochen Nr 18-24, 34-41übrige Zeit Wintervermietung

Symbol for electricity supplement. Winter rentals.
Mit Stromzuschlag im Winter
Med reservation för ändringar
Subject to alteration/Änderungen vorbehalten