Guldsmedshyttans kyrka

Gullblankavägen 5, Guldsmedshyttan