Naturreservat i Bergslagen

Amboberget

Naturreservatet Amboberget höjer sig högt över det omgivande landskapet. Bergbranten är drygt en och en halv kilometer lång och det finns flera kraftiga stup omväxlande med rasbranter och blockiga sluttningar. På sina håll är utsikten hänförande.
Faktablad AmbobergetPDF

Björskogsnäs

Guckuskon lockar många besökare till det vackra Björskogsnäs. Ingen annanstans i regionen finns det så mycket guckusko som här. Blomningen är som rikligast i början av juni. I de blomrika markerna finns flera vackra och speciella växter som smörbollar, fältgentiana och darrgräs. En artrikedom som formats av århundraden av slåtter och bete och av en berggrund som är rik på kalk. I reservatet finns en 1,3 km lång vandringsslinga. Rastplats med eldstad finns vid sjön Torrvarpens strand. 
Faktablad BjörskogsnäsPDF

Järleån

Järleåns naturreservat ligger i en flera hundra tusen år gammal dalgång. Ån har till stor del kvar sitt naturliga lopp och här finns en av länets mäktigaste forssträckor, Långforsen. Tidigt på våren är forsen som mäktigast och på försommaren är blomsterprakten som vackrast. Bland de ovanliga växterna kan nämnas tibast, vätteros, lungört och skavfräken. Fåglar som trivs i reservatet är knipa, storskrake, strömstare och forsärla. Här finns även bäver och ibland utter. Längs ån finns en vandringstig på 2,5 km.
Faktablad JärleånPDF

Kindla

Ingenstans i Bergslagen finns ett större område utan vägar. Kindlaområdet är vildmark, över 900 hektar stort. I området finns sammanlagt 15 km strövstigar. Stigarna gör det möjligt att gå en runda på 7-10 km. En del av dem är mycket kuperade men ger också utsikter utöver det vanliga. I reservatet finns rastplatser, utsiktstorn, vindskydd och en eldpallkoja för övernattning. Högsta punkten i området är Kindlahöjden, 426 m över havet.
Faktablad KindlaPDF

Knuthöjdsmossen

Knuthöjdsmossen ligger ett stenkast från Hällefors centrum. Här finns en spångad stig på 1,5 km bland hundratals små gölar, välvda mossar och högmossar. De första 500 m av spången ut på myren är bredare och anpassad för rullstolar. Mossen har ett väldigt rikt fågelliv som t ex smålom, enkelbeckasin, trana och skogssnäppa och är ett populärt resmål för naturfotografer.
Faktablad KnuthöjdsmossenPDF

Lejakärret

Lejakärret är ett gammalt gruvfält där bland annat kopparkis brutits fram till 1919. Här växer en rad orkidéer bland annat kärrknipproten och purpurknipprot, många i stort antal. Här finns också ruiner efter byggnader och gruvhål som visar tydliga spår från tidigare gruvhantering. I reservatet finns en cirka 1 km lång stig som leder runt i området. Bästa tiden att besöka Lejakärret är i början av juni.
Faktablad LejakärretPDF

Långa tjärnarna

Naturreservatet Långa tjärnarna är ett stort vildmarksliknande skogsområde strax söder om Klotens friluftsområde. Skogen är gammal och bär spår av skogsbrand och kolvedshuggning. Här får man vandra bland skogstjärnar, granskogar, gamla tallar, lövrika skogar och vackra sjöar. Fina badmöjligheter på sommaren.
Faktablad Långa tjärnarnaPDF

Malingsbo/Kloten

Malingsbo-Kloten är ett stort naturvårdsområde och ett mecka för friluftsliv. Huvuddelen av området ligger över högsta kustlinjen och domineras av moränklädda höjder. Inom området finns källflöden till flera av mellansveriges stora vattendrag och området är rikt på tjärnar och sjöar. Här finns ett flertal leder av olika karaktär och längd. I området finns åtskilliga rastplatser, vindskydd och hyrsjöar.
Fakta Malingsbo/Klotenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Munkhyttan

Munkhyttan är ett fjärilsreservat. Här finns rätt livsbetingelser för de två sällsynta fjärilarna asknätfjäril och väddnätfjäril. Naturmiljön i reservatet är även bra för andra fjärilsarter som pärlemorfjäril, makaonfjäril, sotnätfjäril och svartfläckig glanssmygare. Längs Munkhyttebäcken går Fjärilsstigen, en spångad stig på ca 1,2 km kan du gå genom fjärilarnas livsmiljöer utan att riskera att skada dem. Bästa tid att se fjärilarna är i från slutet av maj till början av juli beroende på vädret.
Faktablad MuknhyttanPDF

Murstensdalen

I Murstensdalen finns orörd vildmark med djupa raviner, gammal tallskog och stråk av sjöar, myrar och tjärnar. Området är ett väglöst land och boplats för många ovanliga växter, svampar och djur. Från reservatets norra del utgår rundslingor som är ca 5-12 km långa. Längs stigarna finns vindskydd med eldplatser och längs den längre slingan finns en timmerkoja för övernattning.
Faktablad MurstensdalenPDF

Nittälvsreservaten

Nittälven är ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gammelskogar och vidsträckta myrar. De fyra angränsande naturreservaten är ett av länets största skyddade naturområden; Kaljoxadalen, Brattforsen, Nittälvsbrännan och Mördarheden. Stigar, vandringsleder och rastplatser ger perfekta möjligheter för ett äkta outdooräventyr.
Våren år 2000 inträffade en skogsbrand på Nittälvshedarna. I dag har brandområdet förvandlats till ett spännande naturreservat. Hallon, rallarros, tallört och klibbkorsört är några av de arter som invaderat de brända områdena. Den tretåiga hackspetten gynnas av den rika tillgången på död ved där skalbaggslarver lever. Rödstjärt, tofsmes och svartmes kan ses i reservatet och om man vandrar försiktigt längs älvstränderna möjlighet att se bäver och bäverfällda träd. Har man tur kan man se spår efter varg.
Faktablad NittälvenPDF
Faktablad NittälvsbrännanPDF
Faktablad KaljoxadalenPDF
Faktablad BrattforsenPDF
Faktablad MördarhedenPDF

Skärmarbodabergen

I Skärmarbodabergen finns mängder av grottor och dramatiskt kuperad natur att upptäcka och utforska. Skogen är gammal och rymmer många sällsynta växter och djur. I Skärmarbodabergen finns flera sprickdalar och förkastningsbranter som bildades för många miljoner år sedan då delar av jordskorpan rörde sig och sprack. Här finns också isslipade berghällar, stora enskilda flyttblock och stora anhopningar av stenblock. Allt detta är inladsisens verk. I reservatet finns vandringsslingor på 0,5-5,6 km.
Faktablad SkärmarbodabergenPDF

Tjuråsen

Här ca 20 km väster om Nora möts man av en dramatisk terräng med riktigt gammal skog invid Svartälvens strand. Den magra tallskogen på höjderna står i skarp kontrast till de frodiga och högresta granskogarna nere i dalgångarna. Vandringsled, vindskydd och eldplats.
Faktablad TjuråsenPDF

Malingsbo-Kloten

Malingsbo-Kloten

Knuthöjdsmossen

Knuthöjdsmossen

Krysslista för naturreservat i Bergslagen

Krysslista för naturreservat i Bergslagen